Pardon, ale musíme se zeptat.

Bylo Vám už 18 let?


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shopu) umístěném na webových stránkách www.vinarstvimartinek.cz. Jejich součástí jsou Podmínky ochrany soukromí, které jsou uvedeny na jiném místě na těchto webových stránkách.

2. Provozovatelem internetového obchodu je Stanislav Martinek, se sídlem Školní 3010/14, 697 01 Kyjov - Boršov, IČ 68676387, (zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku; osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů vydal MěÚ Kyjov, Odbor obecní živnostenský úřad, dne 11. 4. 2007 pod č. j. 16894/07/5746/2007), plátce daně z přidané hodnoty DIČ CZ6310271110.

3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího - jinou fyzickou nebo právnickou osobou (kupujícího). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána kupujícímu společně s objednaným zbožím.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vinarstvimartinek.cz, stejně jako je zpřístupní ve své provozovně.

5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná třetím stranám pouze tak, jak je to popsáno v Podmínkách ochrany soukromí (zejména z důvodu správného zajištění všech funkcí webu nebo ze zákonných důvodů). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.vinarstvimartinek.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

6. Kupujícím se může stát pouze osoba starší osmnácti let. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně prohlašuje, že je starší osmnácti let. V případě, že se ukáže toto prohlášení jako nepravdivé, kupní smlouva se nepovažuje za uzavřenou, kupující je povinen na své náklady veškeré již dodané zboží vrátit a zároveň nese vůči prodávajícímu i třetím stranám odpovědnost ze všechny škody, které v této souvislosti vznikly prodávajícímu.


II. Uzavření kupní smlouvy

1. Na stránkách internetového obchodu je dodavatelem prezentováno zboží k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele (viz níže). Zboží je možné objednat v obvyklém množství s přihlédnutím k velikosti jednotlivých partií. Je-li u zboží uvedena dostupnost "Skladem", je dostupné v obvyklém množství. Je-li u zboží uvedena dostupnost "Na vyžádání" nebo "Doprodej", jedná se o zboží, které může být dostupné pouze v menším množství nebo po omezenou dobu. V takovém případě a u takových položek kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva nevznikne odesláním objednávky nebo jejím automatickým potvrzením vystaveným systémem e-shopu bez zásahu dodavatele, ale až jejím telefonickým nebo e-mailovým potvrzením dodavatelem.

2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele (viz níže).

3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje kupujícího elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že dodavatel obdržel jeho objednávku a považuje se za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, způsob platby) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky). V tom případě se za okamžik uzavření kupní smlouvy považuje až e-mailová zpráva, ve které dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu po té, co mu kupující zaslal dodatečné potvrzení objednávky.

4. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.vinarstvimartinek.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující.

6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vinarstvimartinek.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití výlučně tak, jak je to popsáno v Podmínkách ochrany soukromí. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám výlučně tak, jak je to popsáno v Podmínkách ochrany soukromí.


III. Platební podmínky a cena zboží

1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

2. Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo zálohová platba na základě výzvy k platbě, kterou se rozumí potvrzení objednávky v případě, že kupující zvolí tuto formu platby. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky.

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Tyto náklady jsou uvedeny výslovně pro jmenovitě určená množství zboží v jednom z kroků objednávky, kupující se zavazuje je respektovat a v případě, že je nerespektuje nebo s nimi nesouhlasí, kupní smlouva nevzniká ani v případě, že je objednávka odeslána a dodavatelem přijata. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Neuhradí-li kupující v případě bezhotovostní platby kupní cenu bez zbytečného odkladu, je dodavatel oprávněn kupní smlouvu vypovědět bez dalších nároků kupujícího.

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu dodavatel zašle kupujícímu (i) v listinné podobě společně se zbožím s údaji vyplněnými kupujícím na místo uvedené jako adresa dodání zboží, nebo (ii) mailem v elektronické podobě na elektronickou adresu zadanou kupujícím a nebo (iii) ji kupujícímu předá osobně v případě osobního odběru.


IV. Doprava zboží

1. Dodávky zboží (předmětu plnění) budou dle dostupnosti a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo dodávky je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu, a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle množství zboží. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách www.vinarstvimartinek.cz v objednávkovém formuláři.

3. Při převzetí zboží od přepravce doporučuje dodavatel důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje dodavatel zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. To platí též pro situace, že zásilka vykazuje zjevné vady obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.). Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

4. Podepsáním přepravního/dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.


V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze pouze e-mailem na adresu stanislav.martinek@email.cz.

2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právem spotřebitele dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel originální obal, či při vrácení zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku V. odstavec 3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla - místa podnikání nebo na e-mailovou adresu stanislav.martinek@email.cz.

5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti pracovních dnů od fyzického vrácení zboží, nejpozději však do čtrnácti dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek (bonus), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující poskytnutý dárek, snižuje se částka vrácené kupní ceny o hodnotu dárku.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


VI. Odpovědnost za vady a záruka

1. Vzhledem k charakteru zboží (věci) a určení jeho použití garantuje dodavatel kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Tím se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem zaslaným na adresu stanislav.martinek@email.cz. Prodávající přijme též reklamace uplatněné v jeho sídle. V oznámení o reklamaci kupující mimo jiné označí nezaměnitelně dodávku zboží, která reklamované zboží obsahovala, a to např. číslem objednávky, případně údajem o tom, že zboží bylo koupeno prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstvimartinek.cz. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, oznámí to bez zbytečného odkladu dodavateli a vadné zboží dodavateli vrátí v původním obalu - láhvi opatřené původní zátkou a plné (s původním obsahem) alespoň ze dvou třetin tak, aby vada mohla být přezkoumána. Kupující vytkne vadu zboží buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

4. Má-li zboží vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 2. a příslušného zákona (§ 2161 občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil (zejména špatným skladováním).

6. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).

7. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.


VII. Závěrečné ustanovení

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

3. Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy stanislav.martinek@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, resp. osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo jiné zařízení pro přístup k webovým stránkám. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nebo jiné zařízení pro přístup k webovým stránkám kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

14. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

15. Volbou práva dle předchozího odstavce obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

V Kyjově dne 15. 10. 2020